Regulamin portalu

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego PIT-39 INFO dostępnego pod adresem www.pit-39.poznajpodatki.pl, zwanego dalej Portalem.

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Portalu jest Lucyna Kozik.
2. Nazwa Portalu, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.

§2 DEFINICJE REGULAMINOWE

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Portal – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania przez Użytkowników, dostępna pod adresem www.pit-39.poznajpodatki.pl;
2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
3. Administrator / Redakcja – właściciel Portalu i osoby z nim współpracujące zapewniające kompleksową obsługę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem Portalu;
4. Usługi – wszelkie działania Administratora / Redakcji na rzecz Użytkownika świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)., płatne lub nieodpłatne.
5. Publikacje – wszelkie materiały tekstowe, graficzne lub inne, publikowane przez Redakcję lub Użytkowników w ramach Portalu;
6. Poczta elektroniczna (email) – usługa internetowa służąca do przesyłania wiadomości tekstowych i graficznych w celu komunikowania się pomiędzy Administratorem / Redakcją, a Użytkownikiem;
7. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji), którego skutkom nie można było zapobiec mimo zachowania należytej staranności;

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Korzystanie z Portalu i wykorzystywanie informacji zawartych na Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
2. Korzystanie przez Użytkowników z Publikacji zawartych na Portalu oraz z udzielonych przez Redakcję Odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników, jest możliwe tylko dla celów niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. nr 24 poz. 83 ze zm.).
3. Korzystanie z Portalu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Portalu, w tym bez zgody Administratora.
4. Portal ma charakter wyłącznie informacyjno – poglądowy. Publikacje zawarte na Portalu oraz informacje przekazywane na indywidualne zapytania Użytkowników za pośrednictwem Poczty elektronicznej nie stanowią czynności jakiegokolwiek doradztwa, a w szczególności doradztwa podatkowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przed zastosowaniem porad, informacji lub zaleceń zawartych w Publikacjach zamieszczonych na Portalu lub przesłanych Pocztą elektroniczną należy skonsultować się z uprawnionym doradcą podatkowym, organem podatkowym lub innym uprawnionym doradcą.

§4 WARUNKI TECHNICZNE

1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies i obsługującym JavaScript.
2. Do korzystania z niektórych Usług niezbędny jest program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format) oraz posiadanie konta poczty elektronicznej (email).

§5 USŁUGI

1. Przedmiotem działalności Portalu jest świadczenie Usług polegających na:
a) udostępnianiu Publikacji związanych z tematyką Portalu, w szczególności treści dotyczących zasad opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości;
b) udostępnianiu wszelkich innych treści w ramach Portalu i Poczty elektronicznej (w tym Newslettera);
c) udostępnianiu Użytkownikom możliwości zamieszczania przez nich opinii / komentarzy na temat Publikacji oraz innych materiałów znajdujących się na Portalu;
d) udzielaniu odpowiedzi na indywidualne pytania Użytkowników.
2. Sposób realizacji bezpłatnych usług nie może być przedmiotem reklamacji.

§6 REGULAMIN USŁUGI ODPOWIEDZI NA INDYWIDUALNE PYTANIA UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik Portalu po wpisaniu zapytania i swojego adresu email może uzyskać bezpłatne informacje lub porady. Administrator Portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby udzielane w odpowiedzi informacje lub porady były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz poprawne merytorycznie, jednak zasady działania Portalu zakładają zachowanie jedynie należytej staranności. Administrator Portalu nie gwarantuje skutków, ani osiągnięcia określonych efektów po zastosowaniu się do informacji lub porad udzielonych w przesłanej na podany adres email odpowiedzi.
2. Zakres przedmiotowy porad i informacji dotyczy wyłącznie zasad opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości.
3. Administrator Portalu może odmówić (bez podania przyczyn) udzielenia informacji lub porady.
4. Wszelkie dane przekazywane w formularzu, jak i dalszej korespondencji, podawane są przez Użytkownika dobrowolnie. Administrator nie gromadzi danych dotyczących Użytkowników zwracajacych się do Administratora z zapytaniem. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika (poza adresem poczty email) jest nieobowiązkowe.
5. W przypadku wysłania zapytania Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora o przyjęciu zlecenia do realizacji.
Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia przez Administratora.
6. Brak potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji przesłanego przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania należy traktować jako odmowę, o której mowa w §6 pkt 3 niniejszego regulaminu.
7. Odpowiedź na zapytanie nie będzie udzielona, jeżeli treść pytania będzie niekompletna, nieczytelna lub sformułowana wadliwie, lub też podany adres e-mail będzie uniemożliwiał wysłanie odpowiedzi.
8. Realizacja usługi polega na przesłaniu przez Portal do Użytkownika wiadomości tekstowej w formie e-mail.
9. Do udzielonych bezpłatnych informacji lub porad mają zastosowanie §3 pkt 4 i §7 pkt 2 niniejszego regulaminu.
10. Dokumentacja dotycząca usługi będzie archiwizowana przez Administratora wyłącznie na koncie poczty elektronicznej, do której dostęp posiada jedynie Administrator, do której zalogowanie wymaga podania hasła oraz wpisania sms kodu przesyłanego na numer telefonu Administratora.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator oświadcza, że Publikacje w Portalu są przygotowywane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu.
2. Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w Portalu Publikacji lub udzielonych odpowiedzi na indywidualne pytania Użytkowników, w tym treści nieprawidłowych i nieaktualnych. Straty, szkody, bądź utracone korzyści nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Administratora.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do portalu spowodowane działaniami Sił wyższych.

§8 UŻYTKOWNICY

1. Użytkownik Portalu ma prawo korzystać z wszelkich Usług udostępnionych przez Portal.
2. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika nie mogą:
a) naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,
b) naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,
c) godzić w dobra osobiste,
d) naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,
e) stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o przypadkach naruszania prawa lub niniejszego Regulaminu przez pozostałych Użytkowników Portalu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika bez podania przyczyn.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Portalu wchodzi w życie z dniem 01-06-2015 r.;
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa;
3. Administrator Portalu zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Portalu.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania / siedziby Administratora.