Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. 1996 nr 156, poz. 788).

Więcej o akcie prawnym
Jest to nieobowiązujące już rozporządzenie dotyczące tzw. ulgi remontowej. Może być jednak pomocne przy ustaleniu jakie roboty można zaliczyć do wydatków na remont lub modernizację lokalu lub budynku.  W aktualnych przepisach brak jest bowiem unormowań w tym zakresie.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 grudnia 1996 r.
w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1996 r.)

Na podstawie art. 27a ust. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686), zwanej dalej ustawą, uważa się wydatki poniesione na:

1)  zakup materiałów i urządzeń,

2)  zakup usług obejmujących:

a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót,

3)  najem sprzętu budowlanego,

4)  opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów,

w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1)  przyłącza wodociągowe, hydrofornie,

2)  przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,

3)  przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,

4)  przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1)  wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

2)  izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

3)  osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

1)  konstrukcji stropów,

2)  konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,

3)  konstrukcji i pokrycia dachu,

4)  docieplenia stropów i stropodachów,

5)  kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

6)  pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

1)  tynki i okładziny zewnętrzne,

2)  malowanie elewacji,

3)  docieplenie ścian budynku,

4)  obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

1)  sanitariaty i kuchnie,

2)  dźwigi osobowe,

3)  wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1)  instalacji sanitarnych,

2)  instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,

3)  instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4)  instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5)  przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1)  ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,

2)  podłóg i posadzek,

3)  okien, świetlików i drzwi,

4)  powłok malarskich i tapet,

5)  elementów kowalsko-ślusarskich,

6)  izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,

7)  pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1)  instalacji sanitarnych,

2)  instalacji elektrycznych,

3)  instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4)  instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5)  instalacji i urządzeń grzewczych,

6)  przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1)  wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),

2)  przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,

3)  zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody – z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody – instalacją centralnej ciepłej wody,

4)  zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,

5)  wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.

6)  wykonanie instalacji gazu płynnego.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1)  remont i wymiana urządzeń gazowych,

2)  remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,

3)  zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,

4)  zainstalowanie gazomierza.