Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe – katalog wydatków

Wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Podatnik musi wydatkować na inwestycję mieszkaniową.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Szczegółowy katalog wydatków na cele mieszkaniowe ustawodawca zawarł w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, zgodnie z którym za wydatki uprawniające do ulgi  uważa się m.in.:

 • nabycie domu mieszkalnego lub jego części, zakup mieszkania,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (także udziału w takim prawie),
 • nabycie działki gruntu pod budowę domu lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu, lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę lub remont własnego lokalu lub domu mieszkalnego,
 • adaptację na cele mieszkalne lokalu lub budynku niemieszkalnego,
 • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na powyższe cele przed dniem uzyskania przychodu (w tym kredytów refinansowych),
 • wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub innej nieruchomości lub prawa wymienionego powyżej.
Art 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:
1)   wydatki poniesione na:
a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
2)   wydatki poniesione na:
a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;
3)   wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
c)  gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
d)  gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

Istotne jest też, że nabywane nieruchomości nie muszą znajdować się na terenie Polski. Do ulgi uprawnia m.in. zakup ww. nieruchomości lub praw majątkowych położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

UWAGA! Ustawa nie zawiera ograniczenia dotyczącego wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wyłącznie na jeden z elementów powołanego katalogu zwolnień. Oznacza to, że każdy wydatek sfinansowany z przychodu uprawnia do ulgi (może to być np. zarówno nabycie jak i remont lokalu mieszkalnego).

Co ważne, ww. katalog musi być ścićle interpretowany. Oznacza to, że ponoszenie wydatków na inne cele niż w nim zawarte (np. zakup wyposażenia mieszkania – mebli, sprętów AGD  RTV itp.) nie spowoduje zwolnienia od podatku uzyskanego dochodu. Istotne jest także, aby wydatki na własne cele mieszkaniowe były udokumentowane wiarygodnymi dowodami, z których w sposób nie budzący wątpliwości możliwe będzie ustalenie kto, kiedy i jaki wydatek poniósł.

Zdefiniowane ustawowo zostało pojęcie „własnego budynku, lokalu lub pomieszczenia”.

I tak, zgodnie z ust. 26 ww. przepisu – przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Dodatkowo ustawa wyłącza możliwość skorzystania z ulgi przy wydatkowaniu przychodu na cele rekreacyjne.

Art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:
1)   nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
2)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
– przeznaczonych na cele rekreacyjne.

WAŻNE:

 • Z wykładni językowej przedmiotowego przepisu wynika fakt, że zwolnieniem objęte są także wydatki związane z zakupem nieruchomości mieszkalnej inne niż cena zakupu (m.in. koszty notarialne).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji remontu. Jednakże korzystając z dorobku orzecznictwa warto zauważyć, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 4 marca 1998 r.  (I SA/Gd 886/96): „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.”
 • Do wydatków związanych z wydatkowaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości na remont zaliczyć można zatem m.in: wydatki związane z przebudową ścian działowych mieszkania lub domu, przebudową instalacji elektrycznej, przebudową przyłączy wodno -kanalizacyjnych, gruntowaniem oraz malowaniem ścian i sufitów, ułożeniem podłogi, ułożeniem płytek na ścianach, montaż armatury łazienkowej oraz kuchennej, wykonanie parapetów, montaż drzwi, wymianę dachu, wykonanie elewacji, wymianę okien. Do wydatków zaliczane będą zarówno koszty usług jak i koszty poniesione na zużyte materiały.
 • Nie zalicza się do nich natomiast wydatków poniesionych na zakup narzędzi (np. wiertarki lub śrubokrętów).

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe – katalog wydatków została wyłączona