Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości – kiedy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości lub niektórych praw dotyczących nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) jeżeli zostanie dokonane przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje ono w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z pozostałymi przychodami i podlegają odrębnemu opodatkowaniu.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Definicja brzmi dość skomplikowanie, niemniej możemy ją nieco uprościć:

Po pierwsze musimy przeanalizować pojęcie “odpłatnego zbycia”, przez które rozumiemyprzeniesienie prawa własności nieruchomości lub prawa majątkowego na osobę trzecią w zamian za korzyść majątkową. A więc dotyczy to w szczególności:

  • umowy sprzedaży (w zamian za nieruchomość otrzymujemy pieniądze),
  • umowy zamiany (w zamian za nieruchomość otrzymujemy inną nieruchomość),
  • umowy o dożywocie (w zamian za nieruchomość otrzymujemy określone świadczenia), itp.

Po drugie, odpłatne zbycie nieruchomości musi nastąpić przed upływem terminu pięcioletniego od dnia nabycia. Termin ten liczymy od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, a więc nie jest to termin równych 5 lat od daty nabycia ale dłuższy okres.

Więcej o tym jak liczyć termin 5 letni przeczytaj tutaj

Przykładowo: lokal mieszkalny nabyty został 1 czerwca 2009 roku. Kiedy upłynie termin, w którym sprzedaż lokalu będzie stanowiła przychód?

Termin ten musimy liczyć od końca roku 2009, a więc sprzedaż stanowi źródło przychodu w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Nie stanowi źródła przychodu od 1 stycznia 2015 r.

Po trzecie, niezwykle ważne jest właściwe ustalenie daty nabycia nieruchomości, którą chcemy zbyć. To pozornie proste zagadnienie w praktyce może przyspożyć niemałych trudności.

Po czwarte, odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych stanowi źródło przychodów,o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Należy przez to rozumieć taką sytuację, gdy:

  • zbywający nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • lub gdy przedmiotem prowadzonej przez zbywającego działalności gospodarczej nie jest obrót nieruchomościami lub prawami do nieruchomości.

Moment powstania przychodu.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powstaje zawsze w dacie zawarcia umowy przenoszącej własność, co ważne przychód nie powstaje w momencie gdy zawarta została tylko umowa przedwstępna, nawet jeżeli przy jej podpisaniu zapłacono część lub całość ceny sprzedaży.

Więcej o momencie powstania przychodu przeczytaj tutaj

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości – kiedy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana została wyłączona