Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest cena lub wartość określona w umowie (oczywiście pod warunkiem, że odpowiada ona wartości rynkowej), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

źródło: photos.com

źródło: photos.com

Czym zatem są koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji “kosztów odpłatnego zbycia”. Organy podatkowe powołują się zatem na językowe brzmienie tego wyrażenia. Kosztami odpłatnego zbycia będą zatem wszystkie wydatki poniesione przez zbywcę, które są niezbędne aby transakcja doszła do skutku. Ważne jest także właściwe udokumentowanie tych kosztów.

Do katalogu kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości zaliczyć więc można następujące wydatki (o ile były ponoszone przez zbywcę):

 • koszt sporządzenia aktu notarialnego zbycia jeżeli poniesie je zbywający
 • koszty ogłoszeń w prasie lub w Internecie związane z zamiarem sprzedaży nieruchomości
 • koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego (operatu szacunkowego)
 • koszty pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości (prowizje)
 • koszty i opłaty sądowe
 • koszty podziału nieruchomości celem sprzedaży (np. podział działki gruntu)

Koszty te nie są kosztami uzyskania przychodu, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Istotne jest aby pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Nie będą to natomiast m.in.:

 • koszty nabycia nieruchomości (np. cena nabycia)
 • wydatki ponoszone na zwiększenie wartości nieruchomości (np. wymiana dachu lub okien w budynku mieszkalnym)
 • zaległy podatek od nieruchomości
 • koszt wyburzenia budynku
 • koszt ustanowienia drogi dojazdowej

Jak udokumentować koszty odpłatnego zbycia?
Do udokumentowania kosztów mogą posłużyć wszelkie dokumenty, na podstawie których możliwe będzie ustalenie kto je poniósł i czego dotyczyły. Najczęściej będą to więc:

 • faktury VAT
 • imienne rachunki
 • dowody płatności / przelewu
 • umowy (np. umowa z biurem obrotu nieruchomościami), itp.

Jak wykazać koszty odpłatnego zbycia w deklaracji PIT-39?
Ustawodawca nie przewidział w deklaracji PIT-39 specjalnej rubryki do wykazywania przez podatników poniesionych kosztów odpłatnego zbyca (rubrykę taką zawierała deklaracja PIT-23). Mając jednak na uwadze brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wykazując przychód z odpłatnego zbycia (rubryka nr 20) powinniśmy wykazać cenę sprzedaży (wartość) zbywanej nieruchomości już po pomniejszeniu jej o koszty odpłatnego zbycia.

Doliczenie kosztów odpłatnego zbycia do kosztów uzyskania przychodu (rubryka nr 21 deklaracji PIT-39) generalnie nie wpłynie negatywnie na poprawność obliczonego podatku, niemniej jest błędne merytorycznie.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości została wyłączona