W 2016 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów ponownie ujemny

11 października 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Jest to wskaźnik bardzo istotny dla każdego, komu przyjdzie rozliczyć się z podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości. Niestety, drugi rok z rzędu, Czytaj dalej

Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe - katalog wydatków

Wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Podatnik musi wydatkować na inwestycję mieszkaniową. Szczegółowy katalog wydatków na cele mieszkaniowe ustawodawca zawarł w art. 21 ust. Czytaj dalej

Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest cena lub wartość określona w umowie (oczywiście pod warunkiem, że odpowiada ona wartości rynkowej), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Czym zatem są koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku Czytaj dalej

Jak dokonać podwyższenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6f updof - przykład

Dokonując podwyższenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS można legalnie obniżyć podatek nawet o kilkaset złotych! Fakt ten jest często pomijany przez organy podatkowe. Możliwość taką daje art. 22 ust. 6f ustawy Czytaj dalej

Własne cele mieszkaniowe - definicja

Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć zapłaty podatku dochodowego z odpłtnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (czyli m.in. ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Właściwe zrozumienie pojęcia celów mieszkaniowych użytego w ustawie ma zatem istotne znaczenie Czytaj dalej

Jak obliczyć kwotę dochodu zwolnionego w PIT-39? - informacje i przykłady

Obliczenie kwoty dochodu ze zbycia nieruchomości zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT-39. Ustawa mówi dość tajemniczo o kwocie, która "odpowiada iloczynowi tego dochodu i Czytaj dalej

Jak ustalić wartość sprzedawanej nieruchomości do celów podatkowych?

Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym pojęcia wartości rynkowej i uzależnienie od niej wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ma na celu ochronę interesu Skarbu państwa. Z założenia ma zapobiegać przypadkom, gdy w celu uniknięcia opodatkowania strony umowy określałyby cenę sprzedaży Czytaj dalej

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości - kiedy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości lub niektórych praw dotyczących nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) jeżeli zostanie dokonane przed upływem 5 lat Czytaj dalej

Czym jest odpłatne zbycie nieruchomości?

Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych jest pojęciem szerokim. Należy przez to rozumieć przeniesienie prawa własności nieruchomości lub prawa majątkowego na osobę trzecią w zamian za korzyść majątkową. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Na podstawie powyższej definicji już na pierwszy rzut oka zauważyć można, że odpłatne zbycie to nie tylko sprzedaż. Najpowszechniejszymi formami odpłatnego zbycia są:

  • sprzedaż
  • zamiana


Zgodnie z polskim prawem czynności te mogą być dokonane tylko umową w formie aktu notarialnego. W określonych przypadkach może zachodzić konieczność zawarcia przedwstępnej (warunkowej) umowy sprzedaży. Niemniej dla celów podatkowych momentem odpłatnego zbycia jest chwila zawarcia umowy przeniesienia własności.

Dla lepszego zrozumienia zagadnienia istotne jest wyjaśnienie pojęć nieruchomości i praw majątkowych:

Pojęcie „nieruchomości” zostało zdefiniowane w ustawie Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93). Zgodnie z art. 46 tej ustawy nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomościami są zatem działki gruntu wraz z ich częściami składowymi, tj. budynkami zarówno mieszkalnymi, jak i niemieszkalnymi (garaże, budynki gospodarcze, itp.) oraz częściami budynków. Do części składowych gruntu należą także inne urządzenia trwale z gruntem związane. Ponadto, stosownie do art. 50 Kodeksu cywilnego za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

Prawo przewiduje także sytuacje, w których trwale z gruntem związane budynki oraz ich części stanowią lub mogą stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości takie określa się jako nieruchomości budynkowe lub lokalowe.

Nieruchomościami budynkowymi są budynki, których własność wiąże się z użytkowaniem wieczystym gruntu. Z kolei nieruchomościami lokalowymi są nieruchomości stanowiące samodzielne lokale (mieszkalne lub użytkowe) wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, takimi jak piwnice, strych, itp.

Prawo majątkowe” to przysługujące danej osobie prawo do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy. Do tej kategorii zaliczmy więc m.in. użytkowanie wieczyste gruntu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Warto w tym miejscu przytoczyć treść art. 235 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Stosownie do §2 tego artykułu przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Czym jest odpłatne zbycie nieruchomości? została wyłączona