Ulga meldunkowa w roku 2014 po raz ostatni!

Ulga meldunkowa w prawie podatkowym pojawiła się z dniem 1 stycznia 2007 roku, wraz ze zrewolucjonizowaniem przez ustawodawcę przepisów dotyczących opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości. Obecnie z ulgi meldunkowej mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy dokonali w 2013 roku zbycia (sprzedaży, zamiany, itp.) nieruchomości mieszkalnej nabytej w 2008 roku.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Muszą oni spełnić 2 warunki:
1. podatnik musiał być zameldowany w zbytej nieruchomości na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia
2. w terminie do 30 kwietnia 2014 roku złoży we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej.
UWAGA! Niespełnienie jednego z warunków powoduje brak ulgi i konieczność zapłaty podatku w wysokości 19 % uzyskanego dochodu.

Co ważne, przy sprzedaży nieruchomości przez małżonków, dla skorzystania z ulgi wystarczające jest spełnienie powyższych warunków przez jednego z nich (zarówno jeżeli chodzi o zameldowanie, jak i złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia).

Okres zameldowania (12 miesięcy) należy liczyć od momentu faktycznego zameldowania, a nie od dnia nabycia lokalu. Zatem do ulgi uprawnia również zaeldowanie na pobyt stały jeszcze przed nabyciem na własność nieruchomości, co może mieć istotne znaczenie np. dla zbywających nieruchomość nabytą w spadku. Art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa bowiem daty, od której termin zameldowania rozpoczyna bieg. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, że bieg terminu zameldowania należy liczyć dopiero od daty nabycia własności nieruchomości.

Warto także zaznaczyć, że ulga meldunkowa dotyczy nie tylko lokalu mieszkalnego lub bydynku mieszkalnego, ale także gruntu, na którym wybudowano budynek lub udziału w gruncie przypadającego dla zbywanego lokalu mieszkalnego. Zagadnienie to, budzące wcześniej wiele kontrowersji, było przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FFS 3/11 z dnia 2 kwietnia 2012 r.), która ukształtowała orzecznictwo, a w konsekwencji także podejście fiskusa na korzyść podatników.

Ulgą meldunkową nie są natomiast objęte zabudowania gospodarcze (np. obora, stodoła, itp.).

PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 -2008 wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie –

jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie do art. 21 ust. 21 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 59, poz. 361) przedłużył termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oświadczenie należy złożyć w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, a wieć do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedaż została dokonana.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Ulga meldunkowa w roku 2014 po raz ostatni! została wyłączona