Jak liczyć termin 5 letni w przypadku zbycia użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowano budynek?

Zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu, jak i własność wybudowanego na nim budynku nie może stanowić samodzielnie przedmiotu obrotu prawnego. Jednakże mając na uwadze fakt, iż budynek wybudowany na takim gruncie stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności bieg terminu pięcioletniego należy liczyć odrębnie dla budynku oraz odrębnie dla gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym. Zatem będziemy mieli do czynienia z dwoma okresami pięcioletnimi.

Composite of Calendar Pages and Clock

źródło: Fotolia

Wnioski takie płyną z analizy przepisów Kodeksu cywilnego:

Zgodnie z art. 232 ust. 1 grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

Zgodnie natomiast z art. 235 § 1 budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

W myśl art. 50 w związku z art. 235 § 2 przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynku jest częścią składową tego prawa.

Termin pięcioletni dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste należy więc liczyć od dnia nabycia tego prawa, natomiast dla wybudowanego budynku okres ten biegnie od chwili zakończenia budowy. Pewne trudności może sprawić prawidłowe ustalenie momentu, w którym budowę uważa się za zakończoną.

Zgodnie z art. 54 i art. 55 ustawy Prawo budowlane, do użytkowania obiektu budowlanego, na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po złożeniu w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 21 dni od doręczenia zawiadomienia, bądź – w przypadkach określonych w art. 55 pkt 1 – dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane jest także wypadku, kiedy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 pkt 3).

W momencie zakończenia budowy należy zatem dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie, które także potwierdza fakt zakończenia budowy budynku mieszkalnego.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Jak liczyć termin 5 letni w przypadku zbycia użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowano budynek? została wyłączona