Jak liczyć termin 5 letni – analiza różnych form nabycia.

Poprawne ustalenie daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego ma niezwykle istotne znaczenie dla ustalenia czy zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu. Niestety, jak to często bywa, nie zawsze jest to proste. Poniżej prezentujemy analizę różnych form nabycia pod kątem obliczania terminu 5 letniego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jak określić datę nabycia / wybudowania w następujących sytuacjach:

  • W przypadku zbycia użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowano budynek mamy do czynienia z dwoma datami, od których należy liczyć termin 5 letni – osobno dla gruntu (od dnia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu) i osobno dla budynku (okres ten biegnie od chwili zakończenia budowy). Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.
  • Przy sprzedaży gruntu przekształconego z użytkowania wieczystego we własność wraz z wybudowanym budynkiem pięcioletni okres (w którym sprzedaż podlega opodatkowaniu) liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntu. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na podstawie decyzji administracyjnej, która nie może zostać uznana za umowę nabycia. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.
  • Sprzedając nieruchomości nabyte w drodze spadku pięcioletni okres należy liczyć od chwili śmierci spadkodawcy bądź chwili wskazanej w prawomocnym postanowieniu sądu o uznaniu za zmarłego (spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy). Zatem zarówno data wydania postanowienia o nabyciu spadku (lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia), jak i jego uprawomocnienia nie ma znaczenia dla określenia tego okresu. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.
  • W przypadku sprzedaży gruntu stanowiącego odrębną własność, na którym wybudowano budynek lub rozpoczęto jego budowę bieg terminu pięcioletniego liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto grunt na własność. Data wybudowania budynku nie ma znaczenia przy obliczaniu terminu 5 letniego, gdyż budynek jest częścią składową gruntu i nie stanowi odrębnego od gruntu prawa własności.
  • Dokonując sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego termin pięcioletni liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, gdyż w tej sytuacji następuje jedynie zmiana formy prawnej zbywalnego prawa do lokalu. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
  • W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność po przekształceniu ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego termin 5 letni należy liczyć od dnia sporządzenia umowy przenoszącej własność. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie ma bowiem charakteru własnościowego. Prawa tego nie można nabyć, można je jedynie ustanowić. Osoba posiadająca takie prawo jest jedynie osobą uprawnioną do używania lokalu jako najemca, nie jest natomiast jego właścicielem.
  • Sprzedając nieruchomość nabytą w wyniku zawarcia przez małżonków umowy rozszerzającej wspólność ustawową należy zwrócić uwagę na fakt, że dla każdego z małżonków termin 5 letni może być liczony osobno. W wyniku zawarcia umowy rozszerzającej wspólność małżeńską majątek odrębny jednego małżonka jest nabywany, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, przez drugiego małżonka. Bieg terminu pięcioletniego dla tego drugiego małżonka należy więc liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę włączającą nieruchomość do majątku wspólnego małżonków.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Jak liczyć termin 5 letni – analiza różnych form nabycia. została wyłączona