Czy odpłatny dział spadku stanowi źródło przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia (spadku) nieruchomości lub prawa majątkowego często dochodzi do sytuacji, że są one nabywane w częściach ułamkowych przez kilku spadkobierców. Sytuacja taka może okazać się dla nich problematyczna i niejednokrotnie „porządkując” sprawy majątkowe decydują się oni zawrzeć umowę o działu spadku.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Z chwilą dokonania działu spadku jedni spadkobiercy przenoszą własność udziałów nabytych przez siebie w spadku na rzecz innych spadkobierców lub jednego ze spadkobierców. W wyniku działu spadku ustaje zatem wspólność majątku spadkowego.

Dział spadku może nastąpić za odpłatnością (nabywający udziały dokonuje spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców) lub nieodpłatnie bez konieczności dokonywania spłat.

Skoro zatem w wyniku odpłatnego działu spadku dochodzi do przeniesienia udziału w nieruchomości w zamian za spłatę powstaje pytanie: czy odpłatny dział spadku podlega podatkowi z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych?

W interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe dominuje pogląd, że odpłatny dział spadku nie stanowi źródła przychodu (a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu) pod warunkiem, że wysokość spłaty nie przekroczy wartości posiadanego udziału w spadku (będzie ekwiwalentna do posiadanego udziału nabytego w drodze dziedziczenia).

Upraszczając, spłata uzyskana w ramach działu spadku nie jest objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych jeśli nie przekracza wartości udziału nabytego w spadku.

Aby lepiej zrozumieć powyższy zapis posłużmy się przykładem:

Rodzeństwo (brat i siostra) w drodze dziedziczenia po zmarłej matce nabyło udziały po 1/2 części w nieruchomościach (w domu oraz w działce gruntu), których wartość została określona ka kwotę 250.000 zł (wartość udziału ½ wynosi zatem 125.000 zł).

Po roku od śmierci matki brat zdecydował się na podstawie umowy o dział spadku przenieść na rzecz siostry swój udział w domu mieszkalnym i działce za spłatą w wysokości 100.000 zł.

Ponieważ spłata w kwocie 100.000 zł nie przekracza wartości przysługującego bratu udziału spadkowego (125.000 zł), kwota otrzymana jako spłata nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Przy tej okazji wspomnieć należy, że relacje pomiędzy spadkobiercami reguluje Kodeks cywilny, a konkretnie art. 1035 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Czy odpłatny dział spadku stanowi źródło przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? została wyłączona