Zbycie nieruchomości przeznaczonej na cele uzasadniające jej wywłaszczenie – interpretacja

Interpretacja indywidualna ITPB2/415-500/13/IB
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Data:  13-08-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: uniwersalne.

Istota interpretacji: W sytuacji, gdy odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami na cele uzasadniające jej wywłaszczenie – przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia ww. nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2013 r. (data wpływu 14 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2008 r. w spadku po zmarłej matce Wnioskodawca otrzymał działkę nr x o pow. 0,7194 ha. W 2012 r. Urząd Gminy zwrócił się do Wnioskodawcy z propozycją podziału i sprzedaży części nieruchomości pod budowę rurociągu melioracyjnego. Pismem z dnia 25 października 2012 r. oświadczono co następuje:

„Na podstawie art. 93 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) na wniosek Gminy, za zgodą właściciela nieruchomości, zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia podziału nieruchomości. Został wykonany projekt podziału działki x o pow. 0,7194 ha na:

 1. nr x/9 o pow. 0,5441 ha – jako teren pozostały po wydzieleniu poniżej wymienionych działek,

 2. nr x/10 o pow. 0,1203 ha – jako teren działki przeznaczonej pod budowę rurociągu melioracyjnego,

 3. nr x/11 o pow. 0,0550 ha – jako teren działki pozostały po wydzieleniu działki nr x/10.

 4. Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie nowego odcinka rurociągu po trasie projektowanego podziału, stanowiącego działkę nr x/10. Wydzieloną działkę Gmina przeznaczy pod budowę rurociągu do realizacji celu publicznego. Podziału dokonuje Gmina na koszt własny z uwagi na cel publiczny”.

 5. Z uwagi na fakt, że działka nr 3 nie przylegała do działki nr 1, Wnioskodawca zdecydował się na jej sprzedaż, ponieważ sąsiadowała z działką nr 2.

Po ustaleniu ceny działek na 70.000 zł poinformowano Wnioskodawcę, że to nie Gmina będzie finalnym nabywcą a osoba prywatna, miejscowy inwestor. Osoba kupująca powyższą nieruchomość nabyła na majątek osobisty w celu budowy rurociągu melioracji szczegółowej, którym będą płynęły oczyszczone ścieki i wody opadowe. Według Wnioskodawcy odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło na cele uzasadniające jej wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany z dobrowolnego odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w drodze spadku, na cele publiczne uzasadniające wywłaszczenie jest zwolniony z 19% podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości powinien być zwolniony z podatku stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zgodził się na podział nieruchomości, gdy poinformowano Go o lokalizacji rurociągu, a także na sprzedaż działki przed upływem 5 lat od nabycia ze względu na cel publiczny inwestycji.

Nie miał zamiaru pozbywać się nieruchomości przed upływem 5 lat, nie szukał kupca, to Burmistrz Gminy zwrócił się do Niego z propozycją podziału działki i sprzedaży pod inwestycję.

Ostatecznie też wskazał osobę kupującą, która okazała się miejscowym inwestorem.

W opinii Wnioskodawcy, zbycie nieruchomości nastąpiło na cel publiczny uzasadniający wywłaszczenie, ponieważ zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania są celem publicznym.

Ww. inwestycja ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności i nie ma znaczenia kto ten cel realizuje i kto jest inwestorem, ważne jest że realizuje cele z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami jest zwolniony z podatku dochodowego. Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki:

 1. nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed zbyciem,

 2. cena nabycia była co najmniej 50% niższa od ceny zbycia.

W przypadku Wnioskodawcy zbycie działki nastąpiło po upływie 2 lat od jej nabycia. Działkę otrzymał w spadku, więc nie występuje sytuacja, w której cena nabycia będzie niższa niż 50% ceny zbycia. W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego. Jednocześnie wskazuje, że działka, która Mu pozostała po wydzieleniu części na inwestycję nie zyskała na wartości ani atrakcyjności przez fakt, że w sąsiedztwie będzie umiejscowiony rurociąg melioracyjny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a – c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50 % od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy wynika, że odpłatne zbycie nieruchomości musi nastąpić na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 pkt 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi są budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania (pkt 3), budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (pkt 4).

Poza tym, z analizy art. 21 ust. 1 pkt 29 cytowanej ustawy wynika, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, w sytuacji gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. nabycie na własność nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub przed odpłatnym zbyciem nieruchomości,

 2. cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo niespełniony żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Jak wynika z treści wniosku, nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości nastąpiło nieodpłatnie w drodze spadku oraz wcześniej niż w okresie 2 lat przed jej odpłatnym zbyciem, a tym samym w świetle art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych negatywne przesłanki zwolnienia przedmiotowego nie zostały w tym przypadku spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić zatem należy, że w sytuacji, gdy odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło – jak wskazał Wnioskodawca we wniosku – stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami na cele uzasadniające jej wywłaszczenie – przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia ww. nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie podkreślić należy, że w niniejszej sprawie ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Interpretacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) nie leży w kompetencji organów podatkowych.

Końcowo zaznaczyć również należy, iż tut. organ wydając interpretację indywidualną jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, 70-561 Szczecin ul. Staromłyńska 10 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Zbycie nieruchomości przeznaczonej na cele uzasadniające jej wywłaszczenie – interpretacja została wyłączona