Zbycie lokalu stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – interpretacja

Interpretacja indywidualna ITPB2/415-699/13/KK
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Data: 08-10-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: uniwersalne.

W niniejszej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił sposób w jaki należy liczyć termin pięcioletni dla lokalu będącego własnością podatnika po przekształceniu go z własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Istota interpretacji: Odpłatne zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ustanowione prawo odrębnej własności tego lokalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 1987 r. Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych tej Spółdzielni. W dniu 7 kwietnia 2004 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę w przedmiocie przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, o którym wyżej mowa, we własnościowe prawo do lokalu. Z uwagi na wiek Wnioskodawcy i Jego żony, zamierzają przekształcić posiadane własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, a następnie, po wpisaniu do księgi wieczystej, chcą przenieść własność tego lokalu na córkę w drodze umowy dożywocia.

Zawarcie umowy dożywocia jest odpłatnym zbyciem nieruchomości, stanowiącym źródło przychodu, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powy szym zadano następujące pytanie.

Czy do okresu pięciu lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych, można doliczyć okres, w którym przysługiwało małżonkom spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu, tj. okres od 7 kwietnia 2004 r. (data zawarcia umowy o przekształcenie prawa lokatorskiego we własnościowe), czy też okres pięciu lat, o którym mowa w tym przepisie, liczony będzie od daty przekształcenia prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bardzo zbliżony do prawa własności, okres w którym przysługiwało małżonkom to prawo, tj. okres od daty zawarcia umowy o przekształcenie prawa lokatorskiego we własnościowe (7 kwietnia 2004 r.) winien być zaliczony do okresu 5 lat, o którym mowa w przepisie art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym zawarcie przez Wnioskodawcę i Jego żonę umowy dożywocia z Ich córką, której przedmiotem będzie ww. lokal mieszkalny, nie powinno skutkować obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust.2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 1987 r. Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych tej Spółdzielni. W dniu 7 kwietnia 2004 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę w przedmiocie przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, o którym wyżej mowa, we własnościowe prawo do lokalu. Z uwagi na wiek Wnioskodawcy i Jego żony, zamierzają przekształcić posiadane własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność, a następnie, po wpisaniu do księgi wieczystej, chcą przenieść własność tego lokalu na córkę w drodze umowy dożywocia.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu Cywilnego „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje z kolei, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.

W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości) od której upływa 5 letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, nie można uznać dnia ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Mamy tu bowiem do czynienia ze zmianą formy prawnej przysługującemu podatnikowi zbywalnego prawa do lokalu. Nabycie, w rozumienie art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, następuje w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym odpłatne zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ustanowione prawo odrębnej własności tego lokalu.

Odnosząc się natomiast do kwestii formy przeniesienia własności nieruchomości na córkę, jak Wnioskodawca słusznie podkreśla, zawarcie umowy dożywocia jest odpłatnym zbyciem nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie cywilnym, umowa o dożywocie, polegająca na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie – ma charakter umowy wzajemnej, a w konsekwencji – jest czynnością prawną o charakterze odpłatnym, tj. w jej wyniku dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego dnia 7 kwietnia 2004 r. Ponieważ od końca roku w którym nastąpiło nabycie ww. lokalu do chwili obecnej upłynęło ponad pięć lat, planowane przeniesienie własności lokalu na córkę w drodze umowy o dożywocie nie będzie stanowiło źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Zbycie lokalu stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – interpretacja została wyłączona