Wydatkowanie przychodu na zakup od żony udziału w nieruchomości po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – interpretacja

Interpretacja indywidualna ITPB2/415-661/13/MU
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Data: 02-10-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: nieruchomości nabyte od dnia 1 stycznia 2009 r.

Organ podatkowy stwierdził, że środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydatkowane przez Wnioskodawcę na nabycie od żony, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, udziału w nieruchomości wymienionej w treści art. 21 ust. 25 pkt 1 można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu oczywiście wszystkich warunków określonych przez ustawodawcę. 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 4 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2013 r. (data wpływu 19 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 września 2013 r. (data wpływu 19 września 2013 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w dniu 29 czerwca 201l r. na podstawie umowy notarialnej sprzedał stanowiące Jego majątek odrębny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu za cenę wynoszącą 295.000 zł. Ww. prawo przysługiwało Wnioskodawcy od 16 czerwca 2011 r.

Wnioskodawca i Jego żona są współwłaścicielami nieruchomości o powierzchni 1502 m2 oraz udziału wynoszącego 2/10 części we współwłasności działki gruntu. Małżonkowie nabyli tę nieruchomość do majątku wspólnego małżonków w dniu 20 stycznia 2005 r. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą numer: …. W dziale IV tej księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna łączna kaucyjna na kwotę 1.800.000 zł.

Obecnie Wnioskodawca planuje zawrzeć z żoną umowę notarialną na mocy której powstanie pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa (art. 47 i art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Po powstaniu rozdzielności majątkowej możliwe będzie dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków mimo, że małżeństwo trwa nadal (art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W związku z tym Wnioskodawca planuje po powstaniu rozdzielności majątkowej dokonanie umową w formie aktu notarialnego częściowego podziału istniejącego majątku wspólnego małżonków obejmującego opisaną powyżej nieruchomość w ten sposób, że:

 1. Wnioskodawca kupi od żony jej udział w nieruchomości i tym samym stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta …;

 2. żona Wnioskodawcy otrzyma od Niego cenę za sprzedaż udziału w ww. nieruchomości.

Wnioskodawca wskazuje, że nabycie przez Niego od żony udziału w nieruchomości będzie równoznaczne z częściowym podziałem majątku wspólnego małżonków. Podstawą ww. opisanej transakcji małżonków – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – stanowić będą przepisy prawa cywilnego dotyczące zniesienia współwłasności, w myśl których z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej, majątek wspólny małżonków dotychczas będący współwłasnością łączną staje się współwłasnością w częściach ułamkowych (por. art. 196 Kodeksu cywilnego).

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy zapłata przez Wnioskodawcę na rzecz żony ceny za nabycie od niej – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – udziału w nieruchomości (księga wieczysta nr: …) dokonana za pośrednictwem środków finansowych uzyskanych w dniu 29 czerwca 2011 r. w wyniku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pozwoli Wnioskodawcy na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy zapłata na rzecz Jego żony ceny za nabycie od niej – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – udziału w nieruchomości (KW – …) dokonana za pośrednictwem środków finansowych uzyskanych w dniu 29 czerwca 2011 r. w wyniku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pozwoli Jemu na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza zasadę, zgodnie z którą wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodawca w czerwcu 2011 r. osiągnął dochód z opłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Obecnie – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – planuje kupić od żony jej udział w innej nieruchomości. W związku z tym, Jego zdaniem, przeznaczenie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży w czerwcu 2011 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na zakup udziału żony w innej nieruchomości będzie uprawniać Go do skorzystania ze zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. Obecnie Wnioskodawca planuje zawrzeć z żoną umowę notarialną na mocy której powstanie pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa. Od 16 czerwca 2011 r. Wnioskodawcy przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które stanowiło Jego majątek odrębny. W dniu 29 czerwca 201l r. na podstawie umowy notarialnej Wnioskodawca sprzedał ww. prawo za cenę wynoszącą 295.000 zł.

W związku z tym sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi źródło przychodu w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

W myśl art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” (art. 22 ust. 6f).

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 cytowanej ustawy).

Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

 • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

W myśl art. 21 ust. 26 ww. ustawy przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż z zacytowanych przepisów wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jeśli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia danej nieruchomości lub prawa majątkowego zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, za które uważa się m.in. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

W tym miejscu należy jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do przedmiotowego zwolnienia winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca planuje po powstaniu rozdzielności majątkowej dokonanie umową w formie aktu notarialnego częściowego podziału istniejącego majątku wspólnego małżonków obejmującego opisaną powyżej nieruchomość w ten sposób, że:

 1. Wnioskodawca kupi od żony jej udział w nieruchomości i tym samym stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta …;

 2. żona Wnioskodawcy otrzyma od Niego cenę za sprzedaż udziału w ww. nieruchomości.

Wnioskodawca wskazuje, że nabycie przez Niego od żony udziału w nieruchomości będzie równoznaczne z częściowym podziałem majątku wspólnego małżonków. Podstawę ww. opisanej transakcji małżonków – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – stanowić będą przepisy prawa cywilnego dotyczące zniesienia współwłasności, w myśl których z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej, majątek wspólny małżonków dotychczas będący współwłasnością łączną staje się współwłasnością w częściach ułamkowych.

Rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie wymaga zatem kwestia, czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przeznaczony, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, na zapłatę na rzecz żony ceny ustalonej za nabycie od niej udziału w nieruchomości stanowi wydatek na cel, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością (art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Stosownie do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą ustania wspólności ustawowej, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek.

Stosownie do art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), przy czym do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów art. 49-511 (art. 48).

Zatem z chwilą ustania wspólności majątkowej, wspólność bezudziałowa ulega przekształceniu i każdy z małżonków otrzymuje udział w majątku wspólnym. Małżonkowie maja więc prawo rozporządzać swoimi udziałami w poszczególnych przedmiotach należących do dotychczasowego majątku wspólnego.

Uwzględniając obowiązujące uregulowania prawne uznać więc należy, iż środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydatkowane przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie na nabycie od żony, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, udziału w nieruchomości wymienione w treści art. 21 ust. 25 pkt 1 można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu oczywiście wszystkich warunków określonych przez ustawodawcę. Tym samym w sytuacji zapłaty przez Wnioskodawcę na rzecz żony ceny za nabycie udziału w nieruchomości (KW …) dokonanej ze środków uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu możliwym będzie skorzystanie przez Wnioskodawcę z ww. zwolnienia przedmiotowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Wydatkowanie przychodu na zakup od żony udziału w nieruchomości po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – interpretacja została wyłączona