Moment nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego – interpretacja

Interpretacja indywidualna IPTPB2/4511-407/15-7/JR
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Data: 27 października 2015

Interpretacja dotyczy momentu nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 września 2015 r., Nr IPTPB2/4511-407/15-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 września 2015 r., natomiast w dniu 6 października 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 5 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu …stycznia 2008 r. Wnioskodawca wraz z żoną dokonali przed notariuszem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego, położonego w T., zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Mieszkanie to zostało przydzielone Wnioskodawcy i Jego żonie w dniu …września 1980 r. Od tego czasu był to ich adres zarówno zamieszkania jak i zameldowania.

W dniu …lipca 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną dokonali przed notariuszem sprzedaży mieszkania, jednocześnie przeprowadzając się do domu mieszkalnego w K. i zmieniając adres zameldowania. Wnioskodawca i Jego żona są rezydentami polskimi. Obowiązuje ich ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, a mieszkanie znajduje się we wspólności ustawowej.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że w dniu …stycznia 2008 r. wraz z małżonką stał się prawnym właścicielem ww. lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład majątku stanowiącego wspólność majątkową małżonków, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Odpłatne zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy odpłatne zbycie uzyskanego przed 30 laty spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego następnie w prawo własności, ale przed upływem pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie) od zbycia, stanowi źródło przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa źródła przychodów m.in. jako odpłatne zbycie nieruchomości, czy własnościowych lokali, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Wnioskodawca twierdzi, że ustawodawca wprost nie podał w tym przepisie możliwości przekształcenia jednej formy użytkowania lokalu spółdzielczego w drugą. Czynnością u notariusza, Wnioskodawca wraz z żoną i Spółdzielnią, wykonali jedynie przepis art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dokonując przekształcenia mieszkania:

 • nie kupując mieszkania i nie płacąc za nie ceny,

 • nie zmieniając formy jego użytkowania,

 • nie wprowadzając się do niego (gdyż tam Wnioskodawca i Jego żona mieszkali od 1980 r.),

 • nie meldując i nie zmieniając miejsca zamieszkania na adres mieszkania.

Czynność notarialna miała na celu sformalizować i zastąpić archaiczny stosunek prawny nowym i taki zapewne był cel wprowadzenia takiej możliwości w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, tzn. umożliwienie ludziom dokonania takich zmian. Natomiast intencją wyłączenia ze źródeł przychodu zbycia nieruchomości po okresie 5 lat od końca roku jej nabycia, jak wskazuje Wnioskodawca, było ograniczenie możliwości handlu nieruchomościami bez podatku dochodowego oraz ochrona zwykłych lokatorów i mieszkańców, którzy nie obracają i nie spekulują nieruchomościami. Wnioskodawca i Jego żona zamieszkiwali, użytkowali i byli zameldowani w tym mieszkaniu od 1980 r. Wielokrotnie remontowali to mieszkanie i wychowywali w nim dzieci. Dopiero po uzyskaniu możliwości przeprowadzenia się do domu mieszkalnego Wnioskodawca wraz z żoną zdecydowali się je sprzedać, potrzebując środki finansowe na remont i rozbudowę domu.

Wnioskodawca wskazał, że o terminie sprzedaży mieszkania zadecydowała też porada u notariusza (fatalna w skutkach – jak się okazało), który powiedział, że po 5 latach od dnia (zamiast od końca roku) przekształcenia mieszkania można je sprzedać bez podatku. Wnioskodawca wraz z żoną będąc emerytami oraz nie mając do czynienia na co dzień z przepisami prawnymi, nie zweryfikowali tej informacji. Tak samo jak nie sprawdzili, że mogli złożyć oświadczenia i skorzystać z tzw. „ulgi meldunkowej”. Byli przekonani, że zachowując 5 letni okres i sprzedając mieszkanie po dacie …stycznia 2013 r. uchronią siebie od jakichkolwiek dodatkowych czynności, czy obciążeń finansowych, tym bardziej, że jak wskazuje Wnioskodawca, mieszkali w tym mieszkaniu od 1980 r.

Wnioskodawca uważa, że w przedmiotowej sprawie najważniejszy jest cel wprowadzanego przepisu, a i też nie powinno się rozciągać ograniczeń z przepisów na inne sytuacje, nawet jeśli wyglądają podobnie.

Według Wnioskodawcy, samo przekształcenie prawa spółdzielczego nie stanowi takiej czynności jak nabycie, czy wybudowanie nieruchomości. Wnioskodawca wskazuje, że wraz z żoną nie musieli płacić ceny rynkowej nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, ani nie przenosili też innych praw na tą spółdzielnie. Wnioskodawca wraz z żoną płacił czynsz i równowartość kosztu budowy mieszkania przez 28 lat.

Wnioskodawca wskazuje, że nie wykorzystał przepisów aby unikać opodatkowania. Nie nabywał nieruchomości w celach spekulacyjnych. Nie prowadził ani jawnej ani ukrytej działalności gospodarczej, w ramach której zbywaliby nieruchomości korzystając ze zwolnień podatkowych. Po prostu Wnioskodawca i Jego żona chcieli sprzedać mieszkanie, które opłacali przez 28 lat, aby wykorzystać te środki na własne cele mieszkaniowe – na remont i rozbudowę domu.

W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca wskazał, że w Jego ocenie ustawodawca konstruując przepis art. 10 ww. ustawy, zamierzał objąć zakresem wszelkie potencjalne źródła przychodów osób fizycznych celem ich opodatkowania. Przepis ten dzieli źródła wyznaczając jako jedno z nich odpłatne zbycie nieruchomości oraz odpłatne zbycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ustawodawca również zastosował pewną preferencje w opodatkowaniu polegającą na zwolnieniu, a właściwie wykluczeniu z opodatkowana zbycia nieruchomości po pewnym okresie liczonym od nabycia do sprzedaży. Ustawodawca natomiast w przepisie nie odniósł się wprost ani do posiadania, ani do zamieszkania, ani do innych form własności, a wyłącznie do nabycia i zbycia, łagodząc tym samym reżim i nadając przepisowi określony cel – odciążenie budżetów domowych podatników faktycznie posiadających i zamieszkujących nieruchomości oraz przeciwdziałanie spekulacji i prowadzeniu działalności gospodarczej bez płacenia podatków. Jakkolwiek najczęściej wykorzystywaną wykładnią w prawie podatkowym jest wykładnia literalna, natomiast wykładnia celowościowa i systemowa są równie istotne.

Wnioskodawca twierdzi, że ustawodawca zapewne nie przewidywał trybu zmiany lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności i próba tak szczegółowych regulacji w ustawie podatkowej byłaby skazana na niepowodzenie. Natomiast określenie preferencji powinno odnosić się nie tylko do sytuacji wprost opisanych w sposób „literalny”, ale też do sytuacji, które są tożsame z nimi w skutkach. Mowa tutaj o dowolności i nieodpłatności przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności, co było opisane powyżej we wniosku, a co sytuuje Wnioskodawcę w analogicznej sytuacji jak np. podatnika przekształcającego lokatorskie prawo np. w roku 2007, 2005, czy w okresie wcześniejszym. Co więcej, samo żądanie (nie wniosek, czy prośba) zostało zgłoszone Spółdzielni w dniu …lipca 2007 r., a Spółdzielnia w tym zakresie wyraziła zgodę oświadczeniem z dnia …grudnia 2007 r. Warto jeszcze nadmienić, według Wnioskodawcy, że przy spełnieniu obiektywnych kryteriów Spółdzielnia nie może odmówić podpisania umowy – co również wskazuje wyłącznie na techniczny i deklaratywny charakter przekształcenia, a nie konstytutywny, tworzący prawo.

Wnioskodawca podsumowując stwierdził, że zbycie nieruchomości w Jego przypadku w 2013 r. nie powoduje konieczności opodatkowania przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższego w niniejszej sprawie, dla oceny skutków prawnopodatkowych odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości istotne jest ustalenie daty i sposobu jej nabycia.

Z wniosku wynika, że w dniu …września 1980 r. Wnioskodawca wraz z żoną uzyskali przydział spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. W 2008 r. zostało dokonane przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego. Następnie w dniu …lipca 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną dokonali sprzedaży przedmiotowego mieszkania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i statucie spółdzielni. Wskazać należy, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Zatem, w wyniku umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia oddaje członkowi lokal mieszkalny jedynie do używania, a nie na własność. W konsekwencji, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest nabyciem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotą niniejszego rozstrzygnięcia jest ustalenie daty nabycia sprzedanego lokalu mieszkalnego, co z kolei jest niezbędne do stwierdzenia, czy powyższa sprzedaż była dla Wnioskodawcy źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nakazuje liczyć termin, po upływie którego sprzedaż nie stanowi źródła przychodu od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Słowo „nabycie” jest synonimem otrzymania czegoś na własność np. w zamian za pieniądze lub wymianę. Użyte w powołanym przepisie oznacza więc każdą czynność prawną i każde zdarzenie, w wyniku których doszło do przejścia na podatnika prawa własności rzeczy lub prawa.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w żadnym wypadku nie ma więc charakteru własnościowego. Prawa tego nie można nabyć, można je jedynie ustanowić. Osoba posiadająca takie prawo jest jedynie osobą uprawnioną do używania lokalu jako najemca, nie jest natomiast jego właścicielem.

Jednakże, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,

 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Oznacza to, że osoba, na rzecz której ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, aby nabyć od spółdzielni własność tego lokalu, musi najpierw spłacić przypadającą na jego lokal część zobowiązań związanych z budową – w tym wkład lokatorski, o ile go jeszcze nie wpłaciła. Wkład ten stanowi udział w kosztach budowy lokalu. W sytuacji kiedy przedmiotowe prawo wygaśnie, spółdzielnia zwraca zwaloryzowaną wartość wkładu. Na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę – stosownie do wniosku – o przeniesienie własności lokalu.

Mając na uwadze powyższe, nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną włąsność nie nastąpiło w momencie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego tj. w dniu …września 1980 r., lecz w dniu zawarcia umowy … stycznia 2008 r., kiedy to ustanowiona została odrębna własność ww. lokalu mieszkalnego i nastąpiło przeniesienie jego własności na Wnioskodawcę i Jego żonę.

Z uwagi na fakt, że nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2008 r., to zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł, stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

 2. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Stosownie do art. 19 ust. 3 ww. ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

W myśl art. 21 ust. 21 ww. ustawy, zwolnienie to, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Przepis ten został zmieniony na podstawie art. 8 ust. 3 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, tj. podatnicy, którzy zbywają nieruchomości lub prawa nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 22 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Reasumując stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, że datą nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest dzień ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego, tj. …stycznia 2008 r., natomiast odpłatne zbycie nastąpiło w dniu …lipca 2013 r., czyli przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e powołanej wyżej ustawy.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla Jego małżonki.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Moment nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego – interpretacja została wyłączona