Czy zakup działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe? – interpretacja

Interpretacja indywidualna IPTPB2/415-471/13-4/AK
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w ŁodziData: 15-10-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: nieruchomości nabyte od roku 2009.

Organ wydający interpretację odpowiedział na pytanie: czy zakup działki przeznaczonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest wystarczającą przesłanką do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2013 r. (data wpływu 10 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej przy odpłatnym zbyciu domu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej przy odpłatnym zbyciu domu.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Pismem z dnia 12 września 2013 r., znak IPTPB2/415-471/13-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 12 września 2013 r. (skutecznie doręczono 16 września 2013 r.). W dniu 23 września 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 21 września 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2012 r. Wnioskodawca uzyskał dochód ze sprzedaży domu. Ponieważ część kwoty uzyskanej ze sprzedaży domu nie jest zwolniona od podatku, dochód ten zamierza przeznaczyć na cele mieszkaniowe w ciągu najbliższych 2 lat (dochód wykazał w deklaracji PIT-39). Część uzyskanej kwoty, którą Wnioskodawca wskazał w PIT-39, przeznaczył na zakup mieszkania w W gdzie obecnie pracuje, podpisując w 2013 r. z developerem umowę przyrzeczenia przeniesienia prawa własności lokalu mieszkaniowego. Umowa przenosząca własność mieszkania ma zostać podpisana w 2014 r. Pozostałą część kwoty wykazanej w rozliczeniu PIT-39 zamierza również przeznaczyć na zakup działki w gminie, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe jednorodzinne. Działka przeznaczona będzie na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, pod budowę małego budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, z uwagi na fakt, że tam mieszka Jego rodzina, mieszka Jego syn i w związku z tym bardzo często przebywa w tamtych stronach. Nadmienia, że o tym, czy grunt został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zadecydowały władze gminne w planie zagospodarowania przestrzennego określając, że istnieje na niej możliwość postawienia obiektu budowlanego, który może zaspokoić potrzeby mieszkaniowe w danym miejscu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazuje, że działkę (przeznaczoną w przestrzennym planie zagospodarowania pod budowę jednorodzinną) pod budowę domu nabył wraz z byłą żoną jako wspólność ustawowa małżeńska w 2005 r. Następnie na początku 2006 r. rozpoczął budowę domu. Działka wraz z domem stanowiła własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. Po rozwodzie z żoną w 2010 r. (prawomocność orzeczenia o podziale majątku w 2010 r.) dokonany został podział majątku, w wyniku którego, cała nieruchomość gruntowa wraz z domem przeszła w całości na własność Wnioskodawcy. Ponieważ była to wspólność majątkowa małżeńska, to po dokonaniu podziału majątku, połowa gruntu wraz z domem stanowiła własność Wnioskodawcy od pierwszej daty nabycia gruntu, a druga połowa stała się Jego własnością zgodnie z postanowieniem sądu w dniu uprawomocnienia się wyroku sądu o podziale majątku wspólnego.

W związku z tym, że od zakupu i wybudowania domu minęło 5 lat, to połowa domu, która cały czas stanowiła własność Wnioskodawcy była zwolniona z podatku, natomiast ta część (połowa nieruchomości wraz z gruntem), którą otrzymał w wyniku podziału majątku, nie była zwolniona z podatku. Od orzeczenia o podziale majątku w 2010 r. nieruchomość stanowiła wyłączną własność Wnioskodawcy. Dnia 15 października 2012 r. Wnioskodawca sprzedał całą nieruchomość (dom wraz z gruntem).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zakup działki przeznaczonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest wystarczającą przesłanką do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) w związku z ust. 1 pkt 131 prawo do ulgi przysługuje w przypadku wydatkowania uzyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. W związku z powołanym zapisem w zakresie nabycia gruntów przepis uzależnia przyznanie prawa do zwolnienia od przeznaczenia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Istotne znaczenie ma tutaj zatem charakter i przeznaczenie nabytego gruntu. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wyjaśnienia, co stanowi podstawę do określenia przeznaczenia gruntu, w związku z tym konieczne jest odniesienie się w tym zakresie do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). Stosownie do art. 2 pkt 12 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Skoro nieruchomość – działka, którą Wnioskodawca zamierza kupić zawiera wszystkie wyżej wymienione cechy, co również potwierdza aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przeznaczona jest ona pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, to wobec powyższego należy uznać, że dokonując zakupu ww. nieruchomości na cele mieszkaniowe spełnia wymogi wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym przychód wydatkowany na jej zakup będzie korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na interpretacje indywidualne wydane w podobnych sprawach, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPB2/415-580/08/AD i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-515/08-4/AM

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:
– nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
– prawa wieczystego użytkowania gruntów, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości oraz ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa wieczystego użytkowania gruntów następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia, aby ustalić czy powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy oraz jakie brzmienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie przy określeniu właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości). Ocena prawna skutków podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jest skonkretyzowana, odrębnie dla nieruchomości nabytych do 31 grudnia 2006 r., odrębnie dla nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. i odrębnie dla nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie w 2012 r. przez Wnioskodawcę 1/2 części nieruchomości nabytej w 2005 r., nie stanowi źródła przychodów, z którego przychód/dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ 5 letniego okresu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Natomiast dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę 1/2 części przedmiotowej nieruchomości nabytej w 2010 r., po rozwodzie, na mocy prawomocnego wyroku sądu, należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 pkt 2 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać dochody o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy za wydatki na cele o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Z powołanego przepisu wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie otrzymanego przychodu wyłącznie na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Jednakże podkreślić należy, że stosownie do art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:
– nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie,
– budynku, jego części lub udziału w budynku, lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części – przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Wyliczenie zawartych w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym realizacja któregokolwiek z nich, przy jednoczesnym niespełnieniu wymienionych w ust. 28 i ust. 30 przesłanek negatywnych, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Jednym z warunków, uprawniających do skorzystania z tego zwolnienia przedmiotowego jest przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego nie może wynikać wyłącznie z zamiaru nabywcy tego gruntu, ale musi znajdować podstawę w obowiązujących przepisach prawa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabywając działkę z przeznaczeniem pod budowę małego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nadmienił, że o tym, czy grunt został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zadecydowały władze gminne w planie zagospodarowania przestrzennego określając, że istnieje możliwość postawienia obiektu budowlanego, który może zaspokoić Jego potrzeby mieszkaniowe w danym miejscu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, wydatkowanego na nabycie działki, nawet w przypadku, gdy w momencie zakupu działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli w okresie dwóch lat od odpłatnego zbycia zabudowanej nieruchomości Wnioskodawca uzyska decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego (grunt ten zmieni przeznaczenie na działkę pod budowę budynku mieszkalnego).

Reasumując, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może być zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki finansowe uzyskane z odpłatnego zbycia przeznaczy na zakup działki budowlanej w ciągu 2 lat licząc od końca roku, w którym doszło do odpłatnego zbycia.

Końcowo zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na zakup nieruchomości, co do której zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Wydając interpretację indywidualną Organ opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Czy zakup działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe? – interpretacja została wyłączona