Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości mogę zaliczyć koszty notarialne poniesione w związku ze sporządzeniem umowy darowizny?

Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć koszty notarialne poniesione w związku ze sporządzeniem umowy darowizny?

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Katalog kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny zawiera art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten stanowi, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych m.in. w drodze darowizny uważa się:
1. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania
2. oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zatem, brak jest w tym katalogu zapisu pozwalającego uznać poniesione przy sporządzaniu umowy darowizny koszty notarialne za koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości.

Stanowisko w tej sprawie zajął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok I SA/Gl 1398/13 z 24 czerwca 2014 roku).

W orzeczeniu czytamy: “Zdaniem Sądu analizowane w sprawie zbycie nieruchomości stanowiło dla strony wnioskującej źródło przychodów, zaś obliczając dochód (…) można pomniejszyć ten przychód wyłącznie o nakłady na nieruchomość, o których mowa w art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f. Skoro bowiem ustawodawca posługując się pojęciem nakładów wskazał, że muszą być to jakieś ubytki w majątku podatnika, powstałe poprzez przeznaczenie przez niego środków na cele, które wylicza art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f. (…) Sąd stwierdza, że (…) z żadnego przepisu prawa podatkowego nie da się wyprowadzić wniosku, aby kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości, a zatem nakładem na tę nieruchomość, była (…) FV [faktura VAT – red.] jako zapłata za akt notarialny w dacie nabycia nieruchomości na drodze tejże darowizny. W zakresie (…) zapłaty za akt notarialny przyjdzie odwołać się do powyższych rozważań i podkreślić, że nie jest on ani udokumentowanym nakładem, który zwiększył wartość rzeczy i praw majątkowych poczynionym w czasie ich posiadania, ani kwotą zapłaconego podatku od spadków i darowizn“.

Podobne stanowisko prezentują organy skarbowe, np. w interpretacji indywidualnej ITPB2/415-880/12/IL wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 19 grudnia 2012 r.

W interpretacji czytamy: “W świetle powyższego, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw nabytych nieodpłatnie ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Oznacza to, że w przypadku odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, przychód ze sprzedaży można pomniejszyć jedynie o te wydatki, które mieszczą się w jednej z dwóch wymienionych w przepisie kategorii (…) Reasumując, dochód ze sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nabytego w 2010 r. stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, określonym zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi w oparciu o art. 22 ust. 6d ww. ustawy, do których nie można zaliczyć opłat notarialnych aktu darowizny, oraz kosztów eksploatacyjnych oraz funduszu remontowego (…)”.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości mogę zaliczyć koszty notarialne poniesione w związku ze sporządzeniem umowy darowizny? została wyłączona