Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe – wydatki na remont i modernizację

Remont lub modernizacja własnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uprawnia do skorzystania z ulgi z tytułu wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Aby wydatki zostały uznane przez organy podatkowe muszą spełniać kilka warunków:

źródło: Depositphotos

źródło: Depositphotos

  • Wydatki muszą być poniesione w okresie od dnia uzyskania przychodu, do upływu 2 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano przychód (do ulgi nie zalicza się wydatków poniesionych przed uzyskaniem przychodu),
  • Wydatki muszą dotyczyć remontu lub modernizacji nieruchomości mieszkalnej stanowiącej własność lub współwłasność osoby wydatkującej przychód (przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach),
  • Remontowana lub modernizowana nieruchomość musi służyć celom mieszkaniowym osoby wydatkującej przychód,
  • Wydatki muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ustalenie kto, kiedy i jakie wydatki poniósł, zatem muszą to być dokumenty imienne (np. faktura VAT, a nie paragon fiskalny).

Ważne jest także prawidłowe kwalifikowane wydatków, które można zaliczyć do wydatków remontowych lub modernizacyjnych. Pojęcie remontu zdefiniował Naczelny Sąd Administracyjny (m.in. w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., I SA/Gd 886/96). NSA stwierdził, że „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.”

Pojęcie „modernizacja” według Słownika Współczesnego Języka Polskiego oznacza natomiast unowocześnienie czegoś przez wymianę starych elementów na nowe lub wprowadzenie nowych form działania.

Wiele osób zadaje pytanie czy istnieje gotowy “katalog” wydatków uprawniających do ulgi z tytułu ponoszenia wydatków na remont nieruchomości mieszkalnej. Niestety, ustawodawca takiego katalogu nie przygotował. Ministerstwo Finansów w wydawanych interpretacjach odnosi się do zapytań dotyczących konkretnych wydatków ponoszonych przez podatników, jednakże na tej podstawie można stworzyć jedynie katalog przykładowy.

Przykładowo: w interpretacji IPPB4/4511-1138/15-4/MS z dnia 16-11-2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że “zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki poniesione na: sufit podwieszany z wbudowanym oświetleniem, włączniki światła i gniazdka elektryczne. Zakres zwolnienia obejmował będzie także założenie wideodomofonu montowanego przez dewelopera, gdy jest on konstrukcyjnie związany z budynkiem. Przy czym wideodomofon ten winien być również integralnie związany z budynkiem, wbudowany w konstrukcję budynku na stałe. Natomiast nie będą stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe wydatki poniesione na montaż szafy wnękowej w wybudowanej specjalnie pod nią wnęce. Wydatki te stanowią bowiem wydatki na zakup wyposażenia mieszkania i jako takie nie mogą być traktowane na równi z wydatkami remontowo – budowlanymi. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych (…) Nie podlega również przedmiotowemu zwolnieniu wydatek poniesiony na lustro łazienkowe wklejone w ścianę. Wydatek ten również stanowi wydatek na zakup wyposażenia i jako taki nie może być traktowany na równi z wydatkami na remont”.

Aby jednak określić w miarę precyzyjny i akceptowalny katalog wydatków o charakterze remontowym można skorzystać z nieobowiązującego już rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy. Zgodnie z tym rozporządzeniem za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (…) uważano wydatki poniesione na:

1)  zakup materiałów i urządzeń,

2)  zakup usług obejmujących:

a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót,

3)  najem sprzętu budowlanego,

4)  opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów,

w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Z kolei załączniki do tego rozporządzenia określały:

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1)  przyłącza wodociągowe, hydrofornie,

2)  przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,

3)  przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,

4)  przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1)  wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

2)  izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

3)  osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

1)  konstrukcji stropów,

2)  konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,

3)  konstrukcji i pokrycia dachu,

4)  docieplenia stropów i stropodachów,

5)  kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

6)  pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

1)  tynki i okładziny zewnętrzne,

2)  malowanie elewacji,

3)  docieplenie ścian budynku,

4)  obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

1)  sanitariaty i kuchnie,

2)  dźwigi osobowe,

3)  wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1)  instalacji sanitarnych,

2)  instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,

3)  instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4)  instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5)  przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1)  ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,

2)  podłóg i posadzek,

3)  okien, świetlików i drzwi,

4)  powłok malarskich i tapet,

5)  elementów kowalsko-ślusarskich,

6)  izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,

7)  pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1)  instalacji sanitarnych,

2)  instalacji elektrycznych,

3)  instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4)  instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5)  instalacji i urządzeń grzewczych,

6)  przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1)  wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),

2)  przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,

3)  zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody – z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody – instalacją centralnej ciepłej wody,

4)  zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,

5)  wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.

6)  wykonanie instalacji gazu płynnego.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1)  remont i wymiana urządzeń gazowych,

2)  remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,

3)  zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,

4)  zainstalowanie gazomierza.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe – wydatki na remont i modernizację została wyłączona