Miesięczne archiwum: /span>

Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym na rzecz jednego ze spadkobierców nie jest zwolniona od podatku dochodowego /PIT-39/

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Istota interpretacji: Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części. Z wniosku jasno wynika, że przedmiotem sprzedaży były udziały posiadane przez Wnioskodawcę i bratanicę zmarłego. Wnioskodawca wraz z drugim spadkobiercą sprzedali jedynie swoje udziały w nieruchomościach. Nie można zatem mówić, że sprzedaż dotyczyła części nieruchomości wchodzących w […]

Jak dokonać podwyższenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6f updof – przykład

26 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Dokonując podwyższenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS można legalnie obniżyć podatek nawet o kilkaset złotych! Fakt ten jest często pomijany przez organy podatkowe. Możliwość taką daje art. 22 ust. 6f ustawy o PIT, zgodnie z którym koszty nabycia lub koszty budowy są corocznie […]

Własne cele mieszkaniowe – definicja

26 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć zapłaty podatku dochodowego z odpłtnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (czyli m.in. ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Właściwe zrozumienie pojęcia celów mieszkaniowych użytego w ustawie ma zatem istotne znaczenie dla Podatników. Wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe określone w art. 21 […]

Jak obliczyć kwotę dochodu zwolnionego w PIT-39? – informacje i przykłady

26 listopada, 2015 (1 komentarz)

Obliczenie kwoty dochodu ze zbycia nieruchomości zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT-39. Ustawa mówi dość tajemniczo o kwocie, która “odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego […]

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku.

21 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Aktualne zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają już przepisów, na podstawie których przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości był zwolniony od podatku. Zwolnienie to obejmowało jedynie sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku przed 1 stycznia 2007 roku. Obecne uregulowania są dla spadkobierców dużo bardziej niekorzystne. Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w […]

Zwolnienie od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

21 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym jest jednym z najdłużej funkcjonujących w prawie podatkowym zwolnień dotyczących przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Powyższy przepis stanowi, iż  wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie […]

Data nabycia nieruchomości w wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – interpretacja

17 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Istota interpretacji: W przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności za datę nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać momentu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie aktu administracyjnego, jakim jest decyzja administracyjna. Jest to bowiem tylko […]